Regulamin obozów jeździeckich organizowanych na terenie Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. w sezonie 2017

§ 1
[ Przedmiot usług ]

1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usług związanych z uczestnictwem w obozach jeździeckich dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych organizowanych przez Stadninę Koni Moszna (dalej Organizatorem), a także zasady dotyczące zachowania się Uczestników korzystających z usług, zasady rekrutacji oraz zasady dotyczące uiszczania opłat.
2.Regulamin zostanie udostępniony przez Organizatora przed zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z uczestnictwem w obozach jeździeckich, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.moszna.pl oraz udostępnienie w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnik obozu oraz rodzice/ opiekunowie prawni ( w przypadku uczestników niepełnoletnich) mają obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia na obóz jeździecki oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptację.
4.Usługi świadczone są przez Stadninę Koni Moszna Sp. z o.o. w wyznaczonych przez Organizatora terminach, wskazanych na stronie internetowej www.moszna.pl bądź innych materiałach promocyjnych.

§ 2
[ Rezerwacja miejsca na liście Uczestników ]

1.Uczestnik, który chce dokonać rezerwacji miejsca na określonym turnusie obozu jeździeckiego powinien wypełnić formularz „ Umowy – Zgłoszenia na obóz jeździecki „ – który jest dostępny w biurze Stadniny Koni Moszna lub na stronie internetowej  www.moszna.pl
2.Warunkiem skutecznej rezerwacji miejsca na turnusie jest:
a) dostarczenie do siedziby organizatora drogą pocztową lub mailowo – wypełnionego formularza „Umowy – Zgłoszenia na obóz jeździecki„
b) wpłata zadatku w wysokości określonej w § 3 pkt. 2 Regulaminu.
3.Liczba miejsc na turnusie jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje termin dokonania skutecznej rezerwacji opisanej w § 2 pkt. 2.
a/ w przypadku dokonania niepełnego zgłoszenia bądź w przypadku zamknięcia listy uczestników, zgłaszający zostanie wpisany na listę rezerwową uczestników o czym zostanie telefonicznie poinformowany.
b/ przez niepełne zgłoszenie rozumie się zgłoszenie nie spełniające warunków skutecznej rezerwacji opisanej w § 2 pkt. 2
4. Uczestnik wpisany na listę rezerwową uczestników :
a/ nie ma obowiązku wpłaty zadatku w celu rezerwacji miejsca
b/ ma prawo zmiany daty turnusu
c/ ma prawo wycofania zgłoszenia w każdym czasie

§ 3
[ Cena ]

1.Wskazane przez Organizatora w ofercie ceny turnusów mogą ulec zmianie w każdym czasie przed rozpoczęciem turnusu. Organizator jest związany ofertą aktualną na dzień dokonania zgłoszenia przez Uczestnika.
2.Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 500 zł na wskazany w ofercie rachunek bankowy, celem rezerwacji miejsca na turnusie. Pozostałą cześć ceny uczestnik może dopłacić przed terminem rozpoczęcia turnusu przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
3.Zadatek opisany w § 2 pkt. 2 Regulaminu podlega zaliczeniu na poczet pełnej opłaty za turnus.
a/ zadatek podlega zwrotowi w pełnej kwocie jedynie w przypadku odwołania turnusu z powodów leżących po stronie Organizatora.
b/ zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w turnusie z powodów niezależnych od Organizatora.
4.W przypadku rezygnacji Uczestnika z dalszego uczestnictwa w trakcie trwania turnusu Organizator nie dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty, niezależnie od przyczyny rezygnacji.

§ 4
[ Kadra ]

1.W trakcie trwania obozów jeździeckich młodzieży Organizator zapewnia Uczestnikom stałą opiekę Wychowawców posiadających stosowne wykształcenie oraz uprawnienia.
2.Zajęcia jazdy konnej prowadzone są przez Instruktorów jazdy konnej posiadających właściwe uprawnienia do prowadzenia zajęć.

§ 5
[ Uczestnictwo w obozie ]

1.Uczestnicy są zobowiązaniu dotrzeć do miejsca organizacji obozów jeździeckich we własnym zakresie i na własny koszt..
2.Turnusy rozpoczynają się w każdą niedzielę a kończą w każdą sobotę przypadającą na letnią przerwę wakacyjną, zgodnie z przedstawionym na stronie www.moszna.pl ramowym programem zajęć.
3.Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników odbywa się w godzinach między 12.00 a 16.00 w każdą niedzielę.
4.W sytuacji gdy po zakończeniu turnusu Uczestnik zostaje odebrany przez osobę nie będącą jego opiekunem prawnym, niezbędnym jest wyrażenie pisemnej zgody opiekuna prawnego do odbioru Uczestnika.
5. W przypadku gdy Uczestnik pozostaje na ternie Stadniny Koni Moszna na 2 lub większej ilości turnusów, Organizator przedstawi dodatkowe warunki przebywania na terenie obiektu, kwaterunku oraz wyżywienia.
6.Udostępniany przez Organizatora na stronie www.moszna.pl program zajęć obozów jeździeckich jest programem przykładowym, który może podlegać modyfikacjom z uwagi na preferencje Uczestników, warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności losowe.
7.Uczestnicy są przyporządkowani do grup jeździeckich, po pierwszej jeździe weryfikacyjnej, przez Instruktorów jazdy konnej zatrudnionych przez Organizatora, ze względu na posiadane umiejętności jeździeckie, Ocena umiejętności jeździeckich uczestników ma na celu zapewnienie maksymalnych warunków bezpieczeństwa, jak również dopasowanie programu treningu do poziomu Uczestników. Instruktorzy jazdy konnej podejmują decyzję w wyżej wymienionym zakresie w sposób niezależny i suwerenny bez względu na wcześniejsze deklaracje i zapewnienia uczestników.
8.Uczestnicy w trakcie trwania obozu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania instrukcji i wykonywania poleceń Instruktorów oraz Wychowawców, przestrzegania regulaminu obozu z którym zostaną zapoznani pierwszego dnia obozu oraz regulaminu przebywania na terenie Stadniny.
9.W przypadkach jak niżej :
a/ nie przestrzegania przez Uczestnika zasad opisanych w § 5 pkt 7 i 8 Regulaminu
b/ spożywania alkoholu
c/ palenia papierosów
d/ zażywania narkotyków bądź innych środków odurzających
e/ przyczynienia się swoim zachowaniem do zagrożenia życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników turnusu
f/ zniszczenia mienia należącego do Organizatora
Uczestnik zostanie wydalony z obozu bez prawa do zwrotu dokonanej opłaty, zwalniając tym samym Organizatora z obowiązku świadczenia dalszych usług. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenia.

§ 6
[ Stan zdrowia Uczestników ]

1. W momencie zgłoszenia Uczestnika na obóz jego rodzic / opiekun prawny potwierdza na karcie zgłoszenia własnym podpisem że zgłaszane dziecko jest zdrowe i nie posiada przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach z jazdy konnej .
2. Przed rozpoczęciem turnusu bądź w dzień zakwaterowania Uczestnik ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem jazdy konnej.
3. Zatajenie przez Uczestnika czy osobę dokonującą zgłoszenia faktu występowania u Uczestnika choroby przewlekłej, alergii, poważnych kontuzji bądź innych stanów zdrowotnych i okoliczności mogących stanowić przeciwwskazanie do jazdy konnej, zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia i ich ewentualne skutki mogące powstać na skutek uczestnictwa takiej osoby w zajęciach z jazdy konnej.
4.W przypadku istnienia u Uczestnika opisanych wyżej przeciwskazań Uczestnik lub jego opiekun prawny podejmuje decyzję o udziale w obozie jeździeckim na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się zdrowia Uczestnika, jak również nie dokonuje zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w obozie w trakcie trwania turnusu.

§ 7
[ Wyłączenie odpowiedzialność Organizatora]

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w pokojach, w stajniach oraz w innych miejscach na terenie bądź poza terenem Stadniny.
2.Organizator świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług, Uczestnik jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich do Kierownika obozów co umożliwi natychmiastową reakcję.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe na jego terenie zdarzenia i wypadki, wynikające z okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych przez Organizatora.
4.Organizator zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom obozu podczas jazdy konnej oraz podczas innych zajęć. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie jazdy konnej lub podczas zajęć związanych z pielęgnacją koni mające charakter nieszczęśliwego wypadku lub zaistnienia siły wyższej.

§ 8
[ Postanowienia końcowe ]

1.Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań aby zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług związanych organizacją obozu jeździeckiego.
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3.Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny ze względu na miejsce wykonania umowy.