Regulamin uczestnictwa w obozach jeździeckich młodzieży oraz osób dorosłych organizowanych przez Stadninę Koni Moszna Sp. z o.o.

§ 1

[ Przedmiot usług ]

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usług związanych z uczestnictwem w obozach jeździeckich młodzieży oraz osób dorosłych organizowanych przez Stadninę Koni Moszna Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem), a także zasady dotyczące zachowania się Uczestników korzystających z usług, zasady rekrutacji oraz zasady dotyczące uiszczania opłaty.
 2. Regulamin zostanie udostępniony przez Organizatora przed zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z uczestnictwem w obozach jeździeckich, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.moszna.pl oraz udostępnienie w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik obozu oraz opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich mają obowiązek zapoznania się z postanowieniami ninejszego Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia na obóz jeżdziecki oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptację.
 4. Korzystać z usług mogą wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie lub niepełnoletnie reprezentowane przez opiekunów prawnych oraz za ich zogdą (zwany dalej Uczestnikiem).
 5. Usługi świadczone są w wyznaczonych przez Stadninę Koni Moszna Sp. z o.o. terminach, wskazanych na stronie internetowej www.moszna.pl bądź innych materiałach promocyjnych.

§ 2

 [ Rezerwacja miejsca na liście Uczestników ]

 1. Uczestnik, który chce dokonać rezerwacji miejsca na określonym turnusie obozu jeździeckiego powinien wypełnić formularz „ Karta Zgłoszenie” na obóz jeździecki – który jest dostępny w biurze Stadniny lub na stronie internetowej www.moszna.pl.
 2. Warunkiem skutecznej rezerwacji miejsca na turnusie jest:a) dostarczenie do siedziby organizatora drogą pocztową lub mailowo – wypełnionego formularza „Karty Zgłoszenia”b)  wpłata zaliczki w wysokości określonej w § 3 pkt. 2 Regulaminu.
 3. Liczba miejsc na turnusie jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku dokonania niepełnego zgłoszenia bądź w przypadku zamknięcia listy uczestników, zgłaszający zostanie wpisany na listę rezerwową uczestników o czym zostanie telefonicznie poinformowany.
 4. Uczestnik wpisany na listę rezerwową uczestników ma prawo zmiany daty turnusu bądź wycofania zgłoszenia z jednoczesnym zwrotem zaliczki.

§ 3

[ Cena ]

 1. Wskazane przez Organizatora w ofercie ceny turnusów mogą ulec zmianie w każdym czasie przed rozpoczęciem turnusu. Organizator jest związany ofertą aktualną na dzień dokonania zgłoszenia przez Uczestnika.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 40% ceny obowiązującej dla danego turnusu na wskazany w ofercie rachunek bankowy., celem rezerwacji miejsca na turnusie. Pozostałą cześć ceny uczestnik może dopłacić przed terminem rozpoczęcia turnusu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 3. Zaliczka opisana w § 2 pkt. 2 Regulaminu podlega zaliczeniu na poczet pełnej opłaty za turnus. Zaliczka podlega zwrotowi w pełnej kwocie jedynie w przypadku odwołania turnusu z powodów leżących po stronie Organizatora oraz w przypadku pisemnego odwołania uczestnictwa na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa lub odwoła swoje uczestnictwo po terminie zamknięcia turnusu.
 4. Za termin zamknięcia turnusu przyjmuje się termin 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie trwania turnusu z dalszego uczestnictwa w obozie Organizator nie dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty, niezależnie od przyczyny rezygnacji.

§ 4

[ Kadra ]

 1. W trakcie trwania obozów jeździeckich młodzieży Organizator zapewnia Uczestnikom stałą opiekę Wychowawców posiadających stosowne wykształcenie oraz uprawnienia.
 2. Zajęcia jazdy konnej prowadzone są przez Instruktorów jazdy konnej posiadających właściwe uprawnienia do prowadzenia zajęć.

§ 5

[ Uczestnictwo w obozie ]

 1. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie transport na miejsce oraz powrotny z miejsca organizacji obozów. Turnus rozpoczyna się w Niedzielę a kończy w Sobotę zgodnie z przedstawionym ramowym programem zajęć. Przyjazd Uczestników oraz zakwaterowanie odbywa się w godzinach między 12.00 a 16.00 w Niedzielę.
 2. W sytuacji gdy po zakończeniu turnusu Uczestnik zostaje odebrany przez osobę nie będącą jego opiekunem prawnym, niezbędnym jest wyrażenie pisemnej zgody opiekuna prawnego do odbioru Uczestnika.
 3. W przypadku pozostawaniu Uczestnika na 2 lub więcej turnusach Organizator przedstawi dodatkowe warunki przebywania na terenie obiektu, kwaterunku oraz wyżywienia.
 4. Udostępniany przez Organizatora program zajęć jest programem przykładowym, modyfikowanym z uwagi na preferencje Uczestników, warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności losowe.
 5. Uczestnicy są przyporządkowani do grup jeździeckich ze względu na posiadane umiejętności jeździeckie, podlegające wyłącznej ocenie i weryfikacji przez Instruktorów jazdy konnej. Ocena umiejętności jeździeckiej uczestników ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, jak również dopasowanie programu treningu do poziomu Uczestników. Instruktorzy jazdy konnej podejmują decyzję w wyżej wymienionym zakresie w sposób niezależny i suwerenny bez względu na wcześniejsze deklaracje i zapewnienia uczestników.
 6. Uczestnicy w trakcie trwania obozu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania instrukcji i wykonywania poleceń Instruktorów oraz Wychowawców, przestrzegania regulaminu obozu z którym zostaną zapoznani pierwszego dnia obozu oraz regulaminu przebywania na terenie Stadniny.
 7. W przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika zasad opisanych w § 5 pkt 6  Regulaminu, spożywania w trakcie alkoholu, zażywania narkotyków bądź innych środków odurzających, palenia papierosów bądź w przypadku bezpośredniego narażenia swoim zachowaniem życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników, albo też w przypadku zniszczenia mienia należącego do Organizatora, Uczestnik zostanie wydalony z obozu bez prawa do zwrotu dokonanej opłaty, zwalniając tym samym Organizatora z obowiązku świadczenia dalszych usług. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenia.

§ 6

[ Stan zdrowia Uczestników ]

 1. Przed rozpoczęciem turnusu bądź w dzień zakwaterowania Uczestnik ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem jazdy konnej.
 2. W przypadku występowania u Uczestników choroby przewlekłej, alergii, poważnych kontuzji bądź innych stanów zdrowotnych i okoliczności mogących stanowić przeciwwskazanie do jazdy konnej Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora.
 3. W przypadku występowania przeciwwskazań opisanych wyżej Uczestnik podejmuje decyzę o udziale w obozie jeździeckim na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się zdrowia Uczestnika, jak również nie dokonuje zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w obozie w trakcie trwania turnusu.

§ 7

[ wyłączenie odpowiedzialność Organizatora]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w pokojach, w stajniach oraz w innych miejscach na terenie bądź poza terenem Stadniny.
 2. Organizator świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług, Uczestnik jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich do Kierownika obozów co umożliwi natychmiastową reakcję.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe na jego terenie zdarzenia i wypadki, wynikające z okoliczności od niego niezależnych i niezwinionych przez Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom obozu podczas jazdy konnej oraz podczas innych zajęć. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie jazdy konnej bądź podczas zajęć związanych z pielęgnacją koni.

§ 8

[ postanowienia końcowe ]

 1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, wszelkie usługi związane z obozem jeździeckim były świadczone na jak najwyższym poziomie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny ze względu na miejsce wykonania umowy.