Kurs podstawowy dla sędziów dyscypliny WKKW

Termin: 06.05.2016 r.
Osoba prowadząca: Roman Krzyżanowski
Miejsce: SK Moszna

Koszt: 120 zł
Zapisy: moszna@moszna.pl

Kurs oficjalny zgłoszony w PZJ
Kurs podstawowy nadaje uprawnienia sędziowskie w dyscyplinie WKKW osobom, które nie posiadają dotychczas żadnych uprawnień sędziowskich, stwarza możliwość sędziowania w zawodach WKKW w roli sędziego przeszkodowego.

Krajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:

  • pełnoletnia;
  • posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
  • spełniająca poniższe warunki, czyli: o posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; o korzystająca z pełni praw publicznych; o która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI); o która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;
  • posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień: o brązowa odznaka jeździecka; o klasa sportowa; o jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, KS PZJ może wystąpić do Zarządu PZJ, o uchylenie powyższego wymogu;
  • która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży ślubowanie o poniższej treści:
    „Ślubuję uroczyście, pełnić sumiennie obowiązki sędziego jeździectwa, dbając o dobrostan koni, podejmować decyzje zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami jeździeckimi, być sędzią przyjaznym i sprawiedliwym, kierować się bezstronnością, zasadami etyki, oraz zawsze przestrzegać zasadę fair play.”
Posted in Uncategorized.