Klauzula informacyjna dla Stadniny Koni Moszna sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.
  ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina.

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest
  Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji.

 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem mail IOD@PCAT.PL lub korespondencja tradycyjna na adres siedziby Administratora.

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowić zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażona przez Państwa zgoda w celu:
  • przesyłania informacji o charakterze marketingowym,
  • udostępniania Twojego wizerunku na stronach internetowych promujących działalność Stadniny
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.:
  • obowiązki skarbowo podatkowe,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
 3. podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.
 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty zajmujące się profesjonalną obsługą prawną, w tym również w celu dochodzenia roszczeń.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • dane osobowe zgromadzone w celach skarbowo podatkowych przez okres pięciu lat od wystawienia faktury
  • dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
  • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub do wycofania tej zgody.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej. Wskazujemy jednocześnie, że odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z naszych usług.

 • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, mogą podlegać procesowi profilowania w celach marketingowych.